HOA CƯỚI CẦM TAY HOA HỒNG

CỬA HÀNG CƯỚI HỎI VIP 17b HÀNG LƯỢC – Địa chỉ: số 17b phố sản phẩm Lược, hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bạn đang xem: Hoa cưới cầm tay hoa hồng

– Xưởng ăn uống hỏi: số 42 ngõ 242 Phú Viên, ý trung nhân Đề, Long Biên, Hà Nội.


*

Hoa Cưới di động HT-219

450.000đ


*

Hoa Cưới di động cầm tay HT-609

450.000đ


*

Hoa di động HT-619


Liên hệ


*

Hoa cầm tay HT-440


350.000đ


*

Hoa Cưới di động cầm tay HT-620

Liên hệ


Hoa Cưới di động HT-253

450.000đ


Hoa cầm tay HT-401


450.000đ


Hoa di động HT-617


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-420


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-618


650.000đ


Hoa di động HT-402


500.000đ


Hoa cầm tay HT-614


Liên hệ


Hoa di động HT-616


Liên hệ


Hoa cầm tay HT-408


450.000đ


Hoa cầm tay HT-613


Liên hệ


Hoa di động cầm tay HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa di động HT-403


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-400


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-239


800.000đ


Hoa di động HT-314


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-591


500.000đ


Hoa di động HT-592


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-598


700.000đ


Hoa di động HT-593


900.000đ


Hoa cầm tay HT-421


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-419


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-590


500.000đ


Hoa di động HT-412


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-404


700.000đ


Hoa cầm tay HT-202


800.000đ


Hoa cầm tay HT-329


900.000đ


Hoa di động HT-422


400.000đ


Hoa cầm tay HT-511


450.000đ


Hoa di động HT-410


500.000đ


Hoa cầm tay HT-416


600.000đ


Hoa di động HT-406


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-224


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-218


900.000đ


Hoa cầm tay HT-426


400.000đ


Hoa cầm tay HT-424


450.000đ


Hoa di động HT-414


500.000đ


Hoa di động HT-423


600.000đ


Hoa cầm tay HT-407


700.000đ


Hoa cầm tay HT-237


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-234


900.000đ


Hoa di động HT-433


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-431


450.000đ


Hoa cầm tay HT-417


500.000đ


Hoa cầm tay HT-425


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-409


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-204


800.000đ


Hoa cầm tay HT-217


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-551


400.000đ


Hoa di động HT-439


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-418


500.000đ


Hoa di động HT-430


600.000đ


Hoa cầm tay HT-413


700.000đ


Hoa di động HT-225


800.000đ


Hoa cầm tay HT-213


900.000đ


Hoa di động HT-572


400.000đ


Hoa di động HT-444


450.000đ


Hoa di động HT-427


500.000đ


Hoa cầm tay HT-437


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-415


700.000đ


Hoa di động HT-110


800.000đ


Hoa di động HT-229


900.000đ


Hoa cầm tay HT-347


400.000đ


Hoa di động HT-446


450.000đ


Hoa di động HT-429


500.000đ


Hoa di động HT-441


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-428


700.000đ


Hoa cầm tay HT-341


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-454


450.000đ


Hoa cầm tay HT-435


500.000đ


Hoa cầm tay HT-448


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-432


700.000đ


Hoa di động HT-308


500.000đ


Hoa cầm tay HT-463


450.000đ


Hoa cầm tay HT-436


500.000đ


Hoa cầm tay HT-453


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-434


700.000đ


Hoa di động HT-538


450.000đ


Hoa cầm tay HT-438


500.000đ


Hoa di động HT-460


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-540


450.000đ


Hoa di động HT-442


500.000đ


Hoa di động HT-461


600.000đ


Hoa cầm tay HT-449


700.000đ


Hoa cầm tay HT-541


450.000đ


Hoa cầm tay HT-443


500.000đ


Hoa di động HT-465


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-451


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-543


500.000đ


Hoa di động HT-445


500.000đ


Hoa cầm tay HT-466


600.000đ


Hoa cầm tay HT-467


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-545


450.000đ


Hoa di động HT-447


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-470


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-473


700.000đ


Hoa cầm tay HT-561


450.000đ


Hoa di động HT-452


500.000đ


Hoa cầm tay HT-471


600.000đ


Hoa cầm tay HT-554


700.000đ


Hoa di động HT-555


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-455


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-474


600.000đ


Hoa cầm tay HT-571


700.000đ


Hoa cầm tay HT-562


450.000đ


Hoa di động HT-456


500.000đ


Hoa di động HT-534


600.000đ


Hoa cầm tay HT-577


700.000đ


Hoa cầm tay HT-568


450.000đ


Hoa di động HT-458


500.000đ


Hoa cầm tay HT-536


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-580


700.000đ


Hoa cầm tay HT-569


450.000đ


Hoa di động HT-459


500.000đ


Hoa di động HT-542


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-513


700.000đ


Hoa di động HT-576


450.000đ


Hoa di động HT-462


500.000đ


Hoa cầm tay HT-547


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-312


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-579


450.000đ


Hoa cầm tay HT-464


500.000đ


Hoa cầm tay HT-548


600.000đ


Hoa cầm tay HT-351


700.000đ


Hoa cầm tay HT-584


450.000đ


Hoa di động HT-468


500.000đ


Hoa di động HT-549


600.000đ


Hoa di động HT-342


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-585


450.000đ


Hoa di động HT-469


500.000đ


Hoa cầm tay HT-550


600.000đ


Hoa cầm tay HT-201


700.000đ


Hoa di động HT-589


450.000đ


Hoa di động HT-472


500.000đ


Hoa cầm tay HT-552


600.000đ


Hoa cầm tay HT-207


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-507


450.000đ


Hoa di động HT-535


500.000đ


Hoa cầm tay HT-553


600.000đ


Hoa di động HT-220


700.000đ


Hoa cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-556


500.000đ


Hoa cầm tay HT-558


600.000đ


Hoa di động HT-203


700.000đ


Hoa di động HT-509


450.000đ


Hoa cầm tay HT-556


500.000đ


Hoa di động HT-558


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-560


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-477


500.000đ


Hoa cầm tay HT-478


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-502


450.000đ


Hoa cầm tay HT-500


450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-281

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-254

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-214

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-205

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-250

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-269

400.000đ


Hoa Cưới di động HT-240

400.000đ


Hoa Cưới di động HT-265

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-267

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-263

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-179

500.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-252

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-186

500.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-259

400.000đ


Hoa Cưới di động HT-102

350.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-262

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-260

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-255

700.000đ


Hoa Cưới di động HT-270

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-271

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-233

800.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-257

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-227

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-230

Liên Hệ


Hoa Cưới di động HT-238

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-236

800.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-223

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-261

800.000đ


Hoa Cưới di động HT-159

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-161

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-266

900.000đ


Hoa Cưới di động HT-164

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-228

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-226

900.000đ


Hoa di động Cô Dâu HT-163

500.000đ


Hoa Cưới HT-313


600.000đ


Có thể chúng ta quan tâm: Thuê xe cộ Cưới – Hoa tô điểm Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới rứa tay, cô dâu có thể chọn hoa tươi hoặc hoa lụa hầu như giúp tôn vinh vẻ đẹp mắt của mình. Hay sẽ chắt lọc hoa tươi là chính bởi sự đa dạng chủng loại trong chủng loại mã, color và tươi tắn hơn. Mặc dù nhiên, hoa nạm tay bằng lụa cũng có những ưu điểm độ bền cao, sử dụng dễ chịu và thoải mái ko bị dập, lại có thể giữ lại có tác dụng kỷ niệm.

Xem thêm: Vấn Đề Quản Lý Vốn Luân Chuyển Là Gì ? Công Thức Tính Vốn Ngắn Và Dài Hạn

1. Hoa di động cô dâu dạng tròn

Có thể nói đấy là kiểu hoa cưới cầm tay phổ biển khơi nhất, vì kiểu dáng bé dại gọn, đơn giản, nhẹ nhàng không gây vướng víu khi nắm trên tay đi lại. Hoa cầm tay dạng tròn được kết thành từ rất nhiều loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau theo tứ tự thành những lớp hình dạng tròn. Đặc điểm: thiết kế đơn giản, nhỏ gọn hoa được cắm vào một khối mút tròn không nên để cả cuống, tay cụ nhẹ, dễ dàng chụp hình ảnh ở ngẫu nhiên góc độ nào, kết hợp nhiều nhiều loại hoa có lại màu sắc cuốn hút mang lại bó hoa cưới ráng tay. Hoa thích hợp cho loại hoa cầm tay dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới cầm tay dáng ngắn

Hoa cưới di động cầm tay dáng ngắn bao gồm nhiều bông hoa được xếp theo thứ tự cao thấp khác nhau quanh trục tròn, những bông hoa xòa ra sinh sản thành hình mái vòm. Thiết kế hoa rứa tay mẫu mã này bạn dễ ợt kết hợp nhiều các loại hoa lá không giống nhau hoặc chỉ cần sử dụng 1 một số loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ tiến hành thắt dây ruy băng điệu đà nữ tính. Hoa thích hợp cho hình dáng hoa cưới di động cầm tay dáng ngắn: hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa thược dược…

3. Hoa cầm tay cô dâu dạng thác nước

Đây là loại hoa cưới cố tay thịnh hành ở những nướ Châu Âu, phần hoa khổng lồ được xếp làm việc trên đỉnh và nhỏ dần xuống phía bên dưới và kết thành từ rất nhiều bông hoa phệ nhỏ. Thi công hoa di động cầm tay dạng này tương đối cổ điển, lịch sự trọng, phần đuôi rũ dài vận động uyển đưa theo nhịp cách của cô dâu mạng lại vẻ thướt tha, mềm mại. Các loại hoa thích hợp cho loại hoa cầm tay cô dâu dạng thác nước: hoa lan trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài những yếu tố trên, khi lựa chọn hoa cưới cầm tay cô dâu bắt buộc phải để ý một sự việc sau:

+ Chọn hoa cầm tay cùng tông với phong thái trang trí tiệc cưới: font nền tô điểm tiệc cưới hầu như sẽ theo một tông màu nền chủ đạo, đồng hóa từ khăn trải bàn bàn, nền, rạp cho tới cổng hoa và phục trang cô dâu chú rể. Vày thế, khi lựa chọn hoa cưới di động cô dâu cần phải tương xứng với phong cách trang trí tiệc cưới sẽ với đến cho bạn sự kết hợp tuyệt vời nhất nhất.

+ Chọn hoa cầm tay cô dâu phù hợp với bộ váy cưới: Để mang đến một vẻ rất đẹp hoàn mỹ nhất cho cô dâu trong ngày cưới, không chỉ với trang điểm, trang phục và phụ kiện, hoa di động cô dâu cũng cần tương xứng với phong cách trang phục tân tiến hay truyền thống, váy màu trắng hay màu đỏ. Một bóa hoa cưới cầm tay đẹp và cân xứng sẽ làm nàng dâu càng thêm khá nổi bật và tuyệt đối hoàn hảo trong ngày trọng đại.

+ Chọn hoa cưới cầm tay theo mùa: Với mỗi mùa vào năm sẽ sở hữu được những các loại hoa riêng đem đến nhiều vẻ đẹp khác nhau và cũng tác động lớn đến giá thành bó hoa cố kỉnh tay. Đó cũng là vì sao các cô dâu hãy chọn hoa di động cầm tay theo mùa để đảm bảo an toàn có một bó hoa đẹp nhất lại bảo đảm an toàn tính khiếp tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *