Tin tứcTu họcĐời sốngTuổi trẻDiễn đànNgười thời nayThời đạiVăn hóaVăn họcPhật giáo Việt NamNghiên cứuQuốc tếThư viện

Đang xem: Chánh pháp minh như lai

*

Tin Tức Tu học
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật từ kiếp lâu xa hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, từ lâu đã thành tựu được Tâm Đại Từ Đại Bi, đã chứng đắt hết thảy các Tam muội đà-la-ni, có năng lực Thần thông và sức Tự tại không thể nghĩ bàn. Ngài khởi lòng Từ bi rộng khắp, thương tưởng đến tất cả các Chúng sanh đang bị thọ khổ trong Sáu đường, nên thường dùng sức Thần thông tự tại du hóa khắp Mười phương cõi nước, khéo hiện các thân hình, ứng hợp với Tâm niệm của Chúng sanh để Độ họ.

Xem thêm: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hải Dương Tại Hà Nội, Tuyển Sinh Trung Cấp Cao Đẳng Sư Phạm Hải Dương

Xem thêm: Lời Bài Hát: Bài Ca Kỷ Niệm Còn Gì Giờ Đây Em Sao Nhớ Thương Đầy Vơi

. Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn sẽ không còn tánh tham. Vì Bồ Tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng Từ, hành Pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác chớ không có ý tước đoạt tài vật của người.• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn sẽ không còn sân giận. Vì Bồ Tát sẽ giúp cho bạn có lòng Từ bi và Trí tuệ rộng lớn. Có Từ bi bạn sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của người mà không Sân. Có Trí tuệ bạn sẽ hiểu được Thế gian là Vô thường, Vạn vật là do Duyên sanh, nên nó có đến hay mất đi bạn cũng không giận.• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn sẽ không còn si mê. Vì Bồ Tát sẽ giúp bạn khai mở Trí tuệ Thanh tịnh. Có Trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý Duyên sanh, có hợp có tan, bạn sẽ không chấp trước hay Luyến ái một người hay sự vật nào đó.• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn sẽ không sợ mình bị đọa vào ba đường ác nữa. Vì bạn đã đoạn trừ ba độc Tham , Sân , Si.• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát : Bạn sẽ không còn bị những bệnh nan y, hay dù có mắc chứng bệnh nan y cùng vô số bệnh khác đi nữa, bạn cũng sẽ được khỏi. Vì trong Ngũ Bách Danh có tán thán đức hiệu Ngài: “Không bị chết vì bệnh ác triền thân”• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn sẽ không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa. Vì trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy “Nếu có Vô lượng trăm ngàn muôn ức Chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu Ngài, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.” vì Ngài có Thần thông Tầm Thính Cứu Khổ Cứu Nạn• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn có muốn cầu con trai hay con gái chi cũng đều được Toại ý , lại sanh con trai có Phước đức Trí tuệ, con gái thì Đoan chánh xinh đẹp. Vì trong kinh Phổ Môn của Ngài đã phát Thệ nguyện đó.• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nan nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi nào. Vì Năng lực của Bồ Tát sẽ che chở , làm cho bạn cảm thấy vững lòng, do được năng lực này nên trong kinh Phổ môn có khen tặng đức hiệu Ngài là “Thí Vô Úy”• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Giả sử như trong đời này bạn bị nghèo thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê…do các Nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy Quả báo hiện tại , nhờ vào Bi nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của ngài, bạn sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Vì Ngài có năng lực “Phá trừ các nghiệp chướng trọng tội”• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Giả sử như trong đời này, vì nhu cầu cuộc sống, bạn cần cầu Tiền tài, Nhà cửa, Lợi lộc, Công danh Sự nghiệp v.v…bạn cũng sẽ được Toại ý, vì Ngài có năng lực “Làm thỏa mãn các điều mong cầu” chẳng những thỏa mãn về giàu sang, danh lợi mà Ngài còn phương tiện dẫn dắt bạn tu Phước, tu Tuệ. Vì bổn nguyện của Ngài rốt ráo là muốn cho Chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn sẽ không còn phải chịu Quả báo đau khổ trong các đường Ác như Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh cùng các Khổ sanh , già bệnh chết. Vì trong kinh Phổ Môn … Ngài có lập Thệ nguyện “Các loài trong đường dữ: Địa ngục,Ngạ quỷ, Súc sanh; Sanh, già bệnh chết khổ, lần đều khiến dứt hết.”• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn sẽ không lo sợ bị các Ác quỷ, Tà thần cùng các loại Tà thuật li mị võng lưỡng làm hại; những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn , vì Bồ Tát có năng lực Hàng phục các Thiên ma, chế ngự các Ngoại đạo.• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn sẽ được Chư thiên cùng các vị Thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến. Vì Bồ Tát có Uy đức rất lớn, có nhiều quyến thuộc là Chư thiên, Thiện thần, họ sẽ vì kính phục Uy đức của Bồ Tát mà đến bảo vệ bạn.• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Nếu bạn muốn sanh về bất cứ cõi Phật nào trong Mười phương, bạn cũng sẽ được Toại ý. Vì Ngài có năng lực Thần thông tự tại, Bi nguyện rộng khắp, phát Thệ nguyện tiếp độ tất cả Chúng sanh.• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn sẽ giải trừ được những Oán kết từ nhiều đời trước, Oan gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù bạn nữa. Vì Ngài có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán” nghĩa là các oán thù thảy đều lui tan.• Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Hoặc giả là bạn nghe đến danh hiệu Ngài, thấy được thân tướng của Ngài, lòng nghĩ tưởng đến Ngài . Công đức sẽ không luống mất, sau này nhờ đó mà bạn sẽ không bị khổ não nơi các cõi. Vì trong kinh Phổ Môn có nói: “Văn danh cập kiến thân, Tâm niệm bất không quá, Năng diệt chư hữu khổ”……..Bởi vì : Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật từ kiếp lâu xa hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, từ lâu đã thành tựu được Tâm Đại Từ Đại Bi, đã chứng đắt hết thảy các Tam muội đà-la-ni, có năng lực Thần thông và sức Tự tại không thể nghĩ bàn. Ngài khởi lòng Từ bi rộng khắp, thương tưởng đến tất cả các Chúng sanh đang bị thọ khổ trong Sáu đường, nên thường dùng sức Thần thông tự tại du hóa khắp Mười phương cõi nước, khéo hiện các thân hình, ứng hợp với Tâm niệm của Chúng sanh để Độ họ.Lại nữa , vì Bi nguyện Độ sanh của Ngài quá rộng sâu, lấy việc cứu khổ Chúng sanh làm Bản hoài, nên Ngài không chỉ ứng hiện nơi cõi Ta bà này, mà tất cả các cõi khác, ngay cả cõi Địa ngục Ngài cũng hóa hiện đến để độ họ “Vô sát bất hiện thân”Trong kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi” Ngài đã thể hiện tâm Từ bi cùng tột đó là “Tốc linh mãn túc chư hy cầu” khiến cho Chúng sanh mau được tất cả những điều mong cầu hiếm có , chẳng những Ngài vì tâm Từ bi rộng lớn, sức Thần thông Quãng đại , có Năng lực đáp ứng tất cả những điều mong cầu của Chúng sanh, dù là những điều mong cầu đó quá to lớn , quá cao vời, mà Ngài lại còn khéo dùng phương tiện dẫn dụ khiến cho Chúng sanh phát khởi những tâm Vô vi, tâm Vô nhiễm, tâm Quán không, tâm Cung kính, tâm Khiêm hạ, tâm không Tạp loạn; khiến cho Chúng sanh phát khởi tâm Đại thừa tu tập các thiện Pháp và các Pháp ba-la-mật để lần khiến cho Chúng sanh đắc Tứ quả, đắc Thập địa, tiến đến ngôi Đẳng giác, Diệu giác mới thôi.Đức Quán Thế Âm Bồ Tát . Đức cao vời vợi, Từ bi rộng lớn. Trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy: “Này Vô Tận Ý ! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức Oai thần như thế, nếu có Chúng sanh nào cung kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát thì Phước đức chẳng luống mất. Bởi thế cho nên Chúng sanh đều phải Thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.” Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có Uy đức, làm Lợi lạc cho Chúng sanh nhiều như thế, lẽ nào chúng ta không nghĩ nhớ Niệm danh hiệu Ngài hay sao …?Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Tầm Thinh Quảng Đại Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha TátNam Mô Quán Thế Âm Bồ TátNam Mô A Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *