Y ĐA KHOA TIẾNG ANH LÀ GÌ

Tiếng Anh hiện nay đang trsinh sống thành công cụ hữu dụng đến đa số ngành nghề, góp fan đi làm việc cập nhật kiến thức và kỹ năng trình độ tiên tiến nhất với từ cải thiện, trở nên tân tiến kĩ năng công việc và nghề nghiệp của bạn dạng thân.

Bạn đang xem: Y đa khoa tiếng anh là gì

Với những người luôn luôn yêu cầu trau xanh dồi cùng học hỏi và chia sẻ kỹ năng từng ngày, từng ngày nlỗi ngành Y dược thì vấn đề học tiếng Anh lại càng trsinh sống yêu cầu đặc trưng rộng bao giờ hết.

Nếu giờ đồng hồ Anh vững, đặc biệt là mảng trường đoản cú vựng tiếng Anh chuyên ngành Y khoa, những y bác sỹ có thể gọi thông thuộc những tư liệu nước ngoài, tự kia khám phá mọi kiến thức mới nhất về Y tế. Để giúp bạn dễ dãi hơn trên hành trình tích điểm tự vựng chuyên ngành này, TOPICA Native sầu xin phép được gửi đến các bạn cỗ cẩm nang trường đoản cú vựng giờ Anh siêng ngành Y dược mới nhất.

Download Now: Sở tự vựng 24 chuyên ngành


Mục Lục


1. Từ vựng y dược chỉ các một số loại bệnh viện

Hospital /ˈhɒspɪtl/Bệnh viện
Mental /ˈmentl// psychiatric hospital /ˌsaɪkiˈætrɪk ˈhɒspɪtl/Bệnh viện trung khu thần
General hospital /ˈdʒenrəl ˈhɒspɪtl/Bệnh viện nhiều khoa
Field hospital /fiːld ˈhɒspɪtl /Bệnh viện dã chiến
Nursing home /ˈnɜːsɪŋ/Nhà chăm sóc lão
Cottage hospital /ˈkɒtɪdʒ ˈhɒspɪtl/Bệnh viện tuyến đường bên dưới, Bệnh viện huyện
Orthopedic hospital /ˌɔːθəˈpiːdɪk ˈhɒspɪtl/Bệnh viện chỉnh hình

*

2. Từ vựng chỉ những chuyên khoa

An(a)esthesiologist /ˌænəsˌθiːziˈɒlədʒɪst/Bác sĩ khiến mê
Cardiologist /ˌkɑːdiˈɒlədʒɪst/Bác sĩ tlặng mạch
Dermatologist /ˌdɜːməˈtɒlədʒɪst/Bác sĩ domain authority liễu
Endocrinologist /ˌendəʊkrɪˈnɒlədʒɪst/Bác sĩ nội tiết
Gyn(a)ecologist /ˌɡaɪnəˈkɒlədʒɪst/ Bác sĩ phụ khoa
H(a)ematologist /ˌhiːməˈtɒlədʒɪst/ Bác sĩ máu học
Hematologist /ˌhiːməˈtɒlədʒɪst/ Bác sĩ chuyên khoa gan
Neurologist /njʊəˈrɒlədʒɪst/ Bác sĩ chuyên khoa thần kinh
Oncologist /ɒŋˈkɒlədʒɪst/ Bác sĩ chuyên khoa ung thư
Ophthalmologist /ˌɒfθælˈmɒlədʒɪst/ Bác sĩ mắt
Otorhinolaryngologist/otolaryngologist Bác sĩ tai mũi họng
Pathologist /pəˈθɒlədʒɪst/ Bác sĩ bệnh tật học
Psychiatrist /saɪˈkaɪətrɪst/ Bác sĩ chăm khoa trung ương thần
Radiologist /ˌreɪdiˈɒlədʒɪst/ Bác sĩ X-quang
Obstetrician /ˌɒbstəˈtrɪʃn/ Bác sĩ sản khoa
Paeditrician /ˌpiːdiəˈtrɪʃn/ Bác sĩ nhi khoa

*

3. Từ vựng y dược chỉ những nhiều loại bệnh

1. Abdominal pain /æbˈdɒmɪnl peɪn/: Đau bụng

2. Abscess /ˈæbses/: Nổi mụn nhọt

3. Acariasis: Bệnh ghẻ

4. Acne /ˈækni/: Mụn trứng cá

5. Adễ thương appendicitis /əˈkjuːt əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột quá cấp

6. Acute bronchiolitis /əˈkjuːt/: Viêm đái phế truất quản ngại cấp

7. Backabịt /ˈbækeɪk/: Đau lưng

8. Bacterial enteritis /bækˈtɪəriəl ˌentəˈraɪtɪs/: Vi trùng ruột

9. Bacterial pneumonia /bækˈtɪəriəl njuːˈməʊniə/: Vi trùng phổi

10. Bilharzia /bɪlˈhɑːtsiə/: Bệnh giun chỉ

11. Black eye /blæk aɪ/: Thâm mắt

12. Bleeding /ˈbliːdɪŋ/: Chảy máu

13. Blindness /ˈblaɪndnəs/: Mù

14. Blister /ˈblɪstə(r)/: Phồng rộp

15. Bradycardia: Nhịp tyên chậm

16. Breast nodule /brest ˈnɒdjuːl/: Hạch vú

17. Broken bone /ˈbrəʊkən bəʊn/: Gãy xương

18. Burn /bɜːn/: Bị bỏng

19. Cancer /ˈkænsə(r)/: Bệnh ung thư

20. Candidiasis: Bệnh nnóng candida

21. Carcinomatosis: Ung tlỗi biểu bì

22. Cardiac arrest /ˈkɑːdɪæk əˈrɛst/: Ngừng tim

23. Cardiac arrhythmia /ˈkɑːdɪæk əˈrɪðmɪə: ɑ/ : Rối loạn nhịp tim

24. Cardiomyopathy: Bệnh cơ tim

25. Cataract /ˈkætərækt/: Đục thủy tinh trong thể

26. Cerebral infarction /ˈsɛrɪbrəl ɪnˈfɑːkʃən/: Chảy huyết não

27. Cerebral palsy /ˈsɛrɪbrəl ˈpɔːlzi/: Bệnh liệt não

28. Cerebro-vascular accident (cva): Tai đổi thay huyết mạch não

29. Cervical polyp /sə(ː)ˈvaɪkəl ˈpɒlɪp/: Polyp cổ tử cung

30. Cervicitis: Viêm cổ tử cung

31. Chest pain /ʧɛst peɪn/: Đau ngực

32. Chicken pox /ˈʧɪkɪn pɒks/: Bệnh tdiệt đậu

33. Chill /ʧɪl/: Cảm lạnh

34. Deaf /dɛf/: Điếc

35. Dengue fever /ˈdɛŋgi ˈfiːvə/: Sốt xuất huyết

36. Dental caries /ˈdɛntl ˈkeəriːz/: Sâu răng

37. Depression /dɪˈprɛʃən/: Trầm cảm

38. Dermatitis /ˌdɜːməˈtaɪtɪs/: Viêm da

39. Dermatomycosis: Bệnh nấm da

40. Diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/: Bệnh đái đường

41. Diaphragmatic hernia /ˌdaɪəfrægˈmætɪk ˈhɜːniə/: Thoát vị cơ hoành

42. Diarrhoea /ˌdaɪəˈrɪə/: Bệnh tiêu chảy

43. Diphtheria /dɪfˈθɪərɪə/: Bệnh bạch hầu

44. Diseases of tongue  /dɪˈziːzɪz ɒv tʌŋ/: Các bệnh tình của lưỡi

45. Dizziness /ˈdɪzɪnɪs/: Cngóng mặt

46. Dumb /dʌm/: Câm

47. Duodenal ulcer /ˌdju(ː)əʊˈdiːnl ˈʌlsə/: Loét tá tràng

48. Duodenitis /ˌdju(ː)əʊdiːˈnaɪtɪs/: Viêm tá tràng

49. Dysentery /ˈdɪsntri/: Bệnh kiết lị

50. Dyspepsia /dɪsˈpɛpsɪə/: Rối loàn tiêu hoá

51. Earabịt /ˈɪəreɪk/: Đau tai

52. Endometriosis: Bệnh lạc nội mạc tử cung

53. Epididymitis: Viêm mồng tinch hoàn

54. Erythema /ˌɛrɪˈθiːmə/: Ban đỏ

55. Eye dryness /aɪ ˈdraɪnəs/: Mắt bị khô

56. Eye itching /aɪ ˈɪʧɪŋ/: Ngứa mắt

57. Female infertility /ˈfiːmeɪl ˌɪnfɜːˈtɪlɪti/: Vô sinh nữ

58. Fever /ˈfiːvə/: Sốt

59. Food allergy /fuːd ˈæləʤi/: Dị ứng thực phẩm

60. Food poisoning /fuːd ˈpɔɪznɪŋ/: Ngộ độc thực phẩm

61. Fracture /ˈfrækʧə/: Gãy xương

62. Fungus /ˈfʌŋgəs/: Nấm

63. Ganglion cyst /ˈgæŋglɪən sɪst/: U hạch

64. Gastric ulcer /ˈgæstrɪk ˈʌlsə/: Loét dạ dày

65. Gastroenteritis /ˈgæstrəʊˌɛntəˈraɪtɪs/: Viêm dạ dày

66. Gastrointestinal hemorrhage /ˌgæstrəʊɪnˈtɛstɪn(ə)l ˈhɛmərɪʤ/: Xuất máu dạ dày

67. Gingivitis /ˌʤɪnʤɪˈvaɪtɪs/: Viêm nướu

68. Glaucoma /glɔːˈkəʊmə/: Bệnh tăng nhãn áp

69. Headabịt /ˈhɛdeɪk/: Nhức đầu

70. Hearing loss /ˈhɪərɪŋ lɒs: Nghe kém

71. Heart attaông chồng /hɑːt əˈtæk/: Đau tim

72. Heart disease /hɑːt dɪˈziːz/: Bệnh tim

73. Heart failure /hɑːt ˈfeɪljə/: Suy tim

74. Hemorrhoids /ˈhɛmərɔɪdz/: Bệnh trĩ

75. Hepatic failure /hɪˈpætɪk ˈfeɪljə/: Suy gan

76. Hepatitis /ˌhɛpəˈtaɪtɪs/: Viêm gan

77.

Xem thêm: “ Địa Chỉ Đỏ Là Gì - “Địa Chỉ Đỏ” Giáo Dục Truyền Thống Cách Mạng

Impetigo /ˌɪmpɪˈtaɪgəʊ/: Bệnh lsinh hoạt da

78. Infection /ɪnˈfɛkʃən/: Nhiễm trùng

79. Inflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃən/: Viêm

80. Influenza /ˌɪnflʊˈɛnzə/: Cúm

81. Insomnia /ɪnˈsɒmnɪə/: Mất ngủ

Xem cụ thể về nội dung cùng biện pháp áp dụng từng website tại: Tổng phù hợp 5 trang web giờ đồng hồ Anh siêng ngành Y khoa

82. Intertrigo: Chốc mép

83. Intestinal malabsorption: Ruột kỉm hấp thu

84. Jaundice /ˈʤɔːndɪs/: Bệnh kim cương da

85. Joint pain /ʤɔɪnt peɪn/: Đau khớp

86. Keratitis: Viêm giác mạc

87. Kwashiorkor: Suy dinh dưỡng thể phù

88. Laryngopathy: Bệnh tkhô cứng quản

89. Leukoplakia: Bạch sản

90. Lipoma: U mỡ

91. Liver cirrhosis /ˈlɪvə sɪˈrəʊsɪs/: Gan xơ gan

92. Lues /ˈljuːiːz/: Bệnh giang mai

93. Lump /lʌmp/: Bướu

94. Lung cancer / lʌŋ ˈkænsə/: Ung tlỗi phổi

95. Malaria /məˈleərɪə/: Bệnh nóng rét

96. Male infertility / ˈmælɪ ˌɪnfɜːˈtɪlɪti/: Vô sinh nam

97. Malnutrition /ˌmælnju(ː)ˈtrɪʃən/: Suy dinch dưỡng

98. Mastitis /mæsˈtaɪtɪs/: Viêm vú

99. Measles /ˈmiːzlz/: Bệnh sởi

100. Meningitis /ˌmɛnɪnˈʤaɪtɪs/: Viêm màng não

101. Menopause symptoms / ˈmɛnəʊpɔːz ˈsɪmptəmz/: Các triệu bệnh mãn kinh

102. Miscarriage /mɪsˈkærɪʤ/: Sẩy thai

103. Obesity: Bệnh béo phì

104. Oesophagitis /əʊˈbiːsɪti/: Viêm thực quản

105. Orchitis: Viêm tinh hoàn

106. Osteoporosis /ˌɒstɪəʊpɔːˈrəʊsɪs/: Loãng xương

107. Otitis media: Viêm tai giữa

108. Paralytic ileus /ˌpærəˈlɪtɪk ˈɪlɪəs/: Tắt ruột liệt

109. Pelvic pain /ˈpɛlvɪk peɪn/: Đau vùng chậu

110. Peritonitis /ˌpɛrɪtəʊˈnaɪtɪs/: Viêm màng bụng

111. Phlebitis /flɪˈbaɪtɪs/: Viêm tĩnh mạch

112. Phthisis /ˈθaɪsɪs/: Bệnh lao phổi

113. Pleural effusion /ˈplʊərəl ɪˈfjuːʒən/: Tràn dịch màng phổi

114. Pleural mouse /ˈplʊərəl maʊs/: Dị thiết bị màng phổi

115. Pleurisy /ˈplʊərɪsi/: Viêm màng phổi

116. Pneumonia /njuːˈməʊniə/: Viêm phổi

117. Pneumothorax: Tràn khí màng phổi

118. Pox /pɒks/: Bệnh giang mai

119. Premenstrual syndrome: Hội triệu chứng tiền tởm nguyệt

1đôi mươi. Prostatitis: Viêm tuyến chi phí liệt

121. Pseudoleukemia: Bệnh bạch cầu giả

122. Scabies /ˈskeɪbɪiːz/: Bệnh ghẻ

123. Skin-disease /skɪn–dɪˈziːz/: Bệnh ngoại trừ da

124. Smallpox /ˈsmɔːlpɒks/: Bệnh đậu mùa

125. Sneeze /sniːz/: Hắt hơi

126. Sniffles: Sổ mũi

127. Sore eyes /sɔːr aɪz/: Đau mắt

128. Sore throat /sɔː θrəʊt/: Viêm họng

129. Sprains /spreɪnz/: Bong gân

130. Stomachabịt /ˈstʌməkeɪk/: Đau dạ dày

131. Stroke /strəʊk/: Đột quỵ

132. Swelling /ˈswɛlɪŋ/: Sưng tấy

133. Syncope /ˈsɪŋkəpi/: Ngất

134. Tachycardia /ˌtækɪˈkɑːdɪə/: Nhịp tyên ổn nhanh

135. Tendonitis: Viêm gân

136. Tetanus /ˈtɛtənəs/: Bệnh uốn nắn ván

137. Thymopathy: Bệnh con đường ức

138. Toothache /ˈtuːθeɪk/: Đau răng

139. Trachoma /trəˈkəʊmə/: Bệnh đau mắt hột

140. Travel sick /ˈtrævl sɪk/: Say xe cộ, trúng gió

141. Trichomycosis: Bệnh nấm tóc

142. Tuberculosis /tju(ː)ˌbɜːkjʊˈləʊsɪs/: Bệnh lao

143. Typhoid /ˈtaɪfɔɪd/: Bệnh thương hàn

144. Ulcerative sầu colitis /Ulcerative kɒˈlaɪtɪs/: Viêm loét đại tràng

145. Vaginitis: Viêm âm đạo

146. Variola /vəˈraɪələ/: Bệnh đậu mùa

4. Từ vựng y dược về những cơ chế Y tế

1. first aid kit /fɜːst eɪd kɪt/: túi sơ cứu thương

2. sticking plaster /ˈstɪkɪŋ ˈplɑːstə/: băng cá nhân

3. bandage /ˈbændɪʤ/: vải vóc băng vết thương

4. cốt tông wool /ˈkɒtn wʊl/: bông gòn

5. surgical mask /ˈsɜːʤɪkəl mɑːsk/: khẩu trang y tế

6. stethoscope /ˈstɛθəskəʊp/: ống nghe (nhằm xét nghiệm bệnh)

7. oxygen mask /ˈɒksɪʤən mɑːsk/: khía cạnh nạ oxy

8. eye chart /aɪ ʧɑːt/: bảng có những kí từ hoặc vần âm với các kích cỡ to bé dại không giống nhau nhằm soát sổ mắt

9. scales /skeɪlz/: chiếc cân

10. blood pressure monitor /blʌd ˈprɛʃə ˈmɒnɪtə/: đồ vật đi tiết áp

11. pregnancy testing kit /ˈprɛgnənsi ˈtɛstɪŋ kɪt/: công cụ demo thai

12. thermometer /θəˈmɒmɪtə/: nhiệt kế

Hy vọng với gợi ý danh sách những từ vựng trên phía trên, bạn đã có thể thu về cho mình gần như tự vựng siêng ngành Y khoa cnạp năng lượng bạn dạng. TOPICA Native vẫn cùng các bạn bài viết liên quan nhiều kỹ năng và kiến thức thú vui về tiếng Anh nói bình thường, cũng giống như giờ đồng hồ Anh siêng ngành Y khoa dành riêng.

Khám phá ngay cách thức học tập Tiếng Anh giao tiếp công dụng được tin sử dụng vày 80000+ người trên 20 non sông tức thì trên đây!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *