Tự luận tiếng anh là gì

… and … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) him và … (ask) hyên lớn come in c.My cousin và I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) … … (not / watch) it He … (fall) asleep và … (snore) loudly I … (turn) the television off và just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) to bed và … (read) a book when suddenly I … (hear) … ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave sầu till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Dick ……… (start)…

Đang xem: Tự luận giờ đồng hồ anh là gì

*

*

*

… this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B…

*

… Huyen walks to school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always svào boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He lớn school late A goes never B never…

*

… very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have sầu been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm Tiếng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A… … 33 After he (finish) breakfast he (sit) down to write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jim (be) out of town EXERCISE … myself so much >> Truy cập http://tuyensinh247.com nhằm học Toán thù – Lý – Hóa – Sinc – Vnạp năng lượng – Anh tốt nhất! 10 ĐÁP.. ÁN Exercise 1: are – reach comes came – had left has never flown have just decided … two famous novels >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học tập Toán – Lý – Hóa – Sinch – Văn – Anh giỏi nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husband was in the army,…

… muối bột khan? Đáp án: % Mg = 87,2%; % Al = 12,8% nHNO3 = 0,49 mol mmuối = 28,301 (g) Bài 24: Một kyên nhiều loại M hóa trị nhúng vào lkhông nhiều dd FeSO4 bao gồm khối lượng tạo thêm 16 gam Nếu nhúng kyên ổn các loại vào lít dd … 210 ml dd Na2SO4 0,5 M vào dd D dd sau phản bội ứng dư Na2SO4 Xác định tên klặng một số loại kiềm Đáp án: a) Vdd = 250 ml; mmuối bột = 23,75 (g) b) A: Na, B: K Bài 7: Một tất cả hổn hợp X gồm kyên ổn các loại kiềm A, B thuộc … ĐK Đáp án: a) % Na = 17,29%, % Al = 40,6%, % sắt = 42,11% b) Klặng một số loại team 2: Mg Bài 29: A loại hòa hợp kyên Ba, Mg, Al dùng những kinh nghiệm chân ko + TN1: Lấy m gam A (dạng bột) bỏ vào nước… … 21) I .my keys, so I can”t open that door (lose) 22) Columbus .in the New World in 1492 (arrive) 23) Nina .her leg She is still in hospital (break) 24) He .here all his life (live) 25) Colin .for … (plant) 41 Be quiet, I to concentrate (try) 42 Jane many books about Chinese culture (write) 43) She her first book in 1990 (write) 44) She currently a book about Chinese painting (write)… … Bài tập 2: ( câu đơn) I (have) coffee for breakfast every morning We (do) exercise one right at the … today she (wear) a red one Her bicycle (be) stolen People (speak) English và French in Canadomain authority Bài tập số 3: At nine o”clock yesterday morning we bus A wait B waiting At this time tomorrow A we … tonight, I A will finish B have finished _ my work for the day C will have finished D finish Dạng Bài tập số 1:The simple present và the present continuous Put the verbs in brackets into the simple…

… what I am trying lớn say? What does this expression mean? Thì tiếp nối Cách cần sử dụng Thì tiếp nối (The present continuous) quan trọng tiếng Anh dùng tiếp tục nhằm diễn tả : Sự Việc xảy thời điểm … IV Procedure: • • • • • • • • • • • • • Thì don Cách dùng Thì 1-1 (The simple present) đặc trưng giờ Anh dùng tiếp tục để biểu đạt : Thói quen thuộc ngày: They drive to … Argentina? Anh đến Argentimãng cầu chưa? I think I have seen that movie before Tôi nghĩ về trước xem phyên ổn Has he ever talked to lớn you about the problem? Anh bao gồm nói cùng với anh sự việc chưa? I”ve never met Jlặng và Sally… Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu new đăng tạo cv xin bài toán cunghocvui kiếm tìm tìm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documenkhổng lồ Dokument tóm tắt văn uống phiên bản trong tâm địa mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm chiêu tập người thân trong dịp nghỉ lễ đầu năm Đặc điểm thông thường và phương châm của ngành ruột khoang ttiết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập vật dụng lý 9 soạn văn uống tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc biên soạn bài cô nhỏ bé chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu con trau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *