Đo Khoảng Cách Dùng Cảm Biến Siêu Âm Srf05

Cảm phát triển thành Siêu Âm UltraSonic HY-SRF05 hay được dùng kết nối với Mạcharduino: phạt ra sóng khôn cùng âm và nhận sóng vô cùng âm phản hồi ngược lại khi chạm chán vật cản.Được áp dụng trong câu hỏi đo khoảng tầm cách, thường được sử dụng để phạt hiện, né tránh vật cản.Dùng đo khoảng cách, đo mực chất lỏng, robot dò đường, xe pháo dò line tránh đồ gia dụng cản...

Thông tin nghệ thuật HY-SRF05

Điện áp hoạt động: 5VDCKhoảng cách phát: 2cm – 450cmĐộ chính xác: ± 0.2cmTín hiệu đầu vào: 10us xung TTLSơ đồ chân: có 5 chânVCC : 5VdcTrig(T) : digital input.echo (R): digital output.OUTGND

*

Cảm biến chuyển siêu âm SRF05 cảm biến khoảng phương pháp vật cản

Cảm thay đổi siêu âm UltraSonic HY-SRF05 có hai cách thực hiện là áp dụng cặp chân Echo / Trigger hoặc chỉ sử dụng một bàn chân Out nhằm phát cùng nhận tín hiệu, cảm biến được sử dụng thông dụng với vô số cỗ thư viện với Code mẫu mã với Arduino.

*

HY-SRF05 cảm ứng siêu âm

*

Cảm biến chuyển siêu âm SRF05

CODE:

/* Arduino SRF-05 5V 5V GND GND D7 TRIG D6 ECHO*/#include #include

const int pingPin = 7; // Trigger sạc pin of Ultrasonic Sensorconst int echoPin = 6; // Echo sạc pin of Ultrasonic Sensor

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,2);

int limit = 50;

void setup() lcd.init(); // initialize the lcd lcd.init(); lcd.backlight(); Serial.begin(9600); // Starting Serial Terminal pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

lcd.setCursor(4,0); lcd.print("lltb3d.com");

void dangerous()void loop() long duration, distance, cm; pinMode(pingPin, OUTPUT); digitalWrite(pingPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(pingPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(pingPin, LOW); pinMode(echoPin, INPUT); duration = pulseIn(echoPin, HIGH); centimet = microsecondsToCentimeters(duration); distance = (duration/2) / 29.1; Serial.print(cm); Serial.print("cm"); Serial.println();

lcd.setCursor(4,0); lcd.print("lltb3d.com"); lcd.setCursor(11,1); lcd.print(distance); lcd.setCursor(14,1); lcd.print("cm"); if(distance digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); Serial.println(" Dangerous "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("DANGEROUS"); else digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); Serial.println("Safety"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("SAFETY "); delay(1000); lcd.clear();

long microsecondsToCentimeters(long microseconds) return microseconds / 29 / 2;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *