… lp tuyn tính ti đi ca S nu nó là h đc lp tuyn tính và nu thêm bt k véc t nào ca S thì ta h ph thuc tuyn tính. Mi h véc t S đu h con đc lp tuyn tính ti đi, … tuyn tính H n véc t {}nuuS , ,1= ca V đc gi là đc lp tuyn tính nu: 5∈=++nnnuuαααα, ,, 1110 thì 0 1===nαα. H không đc lp tuyn tính đc gi là ph thuc tuyn tính. … →×:* yxyx *),( a Lut hp thành trong * ca tp X đc gi là: X tính kt hp nu zyxzyxXzyx ∗∗=∗∗∈∀ )()(:,, X tính giao hoán nu xyyxXyx ∗=∗∈∀ :, Chng 4: nh thc 52a)…

Đang xem: đề thi đại số tuyến tính

*

*

*

*

*

… Cho hàm số y = x3 + (1 – 2m)x2 + (2 – m)x + m + 2 (m là tham số) (1) 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2. 2) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) điểm … điểm) Cho hàm số 4 2 22y x mx m m= + + + (1). 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số khi m = –2. 2) Tìm m để đồ thị hàm số (1) 3 điểm cực trị lập thành một tam giác một góc … Cho hàm số 4 3 22 3 1 (1)= + – – +y x mx x mx. 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 0. 2) Định m để hàm số (1) hai cực tiểu. Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương…

Xem thêm:

… TP.HCM)ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2009Mơn thi : TỐNPHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINHCâu I (2 điểm). Cho hàm số y = x 22x 3++ (1). 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1)2. … trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trụchoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B và tam giác OAB cân tại gốctọa độ O.Câu II (2,0 điểm)1. Giải phương … x)−=+ −.2. Giải phương trình : 32 3x 2 3 6 5x 8 0− + − − = (x ∈ R)Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân 23 20I (cos x 1)cos xdxπ= −∫Câu IV (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD…

Xem thêm: Có Nên Học Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Account Suspended

… ). Cho hàm số y = 2x 1x 1−+ a) Khảo sát biến thi n và vẽ đồ thị (C).của hàm số b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến hợp với hai trục thành một tam giác diện tích … đường tròn có bán kính là 2. 3. Định m sao cho hệ sau 4 nghiệm : ()2233x+ y + mx log (x ) 1 log x 216yyy⎧+=+⎪⎨⎪=⎩ GIẢI VẮN TẮT Câu 1. b) Phương trình tiếp tuyến d của … 121/6 Câu 2 (2 điểm ) : 1) Giải phương trình : (1 2cos x) sin x 3(1 2cosx)(1 + cos x)+=− 2) Giải phương trình 32x 1 x 8 1+− − = Câu 3 (1 điểm ). Tính tích phân : /2420sin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *