A Di Da Phat Quan The Am Bo Tat Dai The Chi Bo Tat Guanyin…

Đức Đại cầm cố Chí khi không xuất gia học tập đạo, thì Ngài đó là con vật dụng hai của vua Vô tránh Niệm tên là Ni Ma Thái Tử.

Bạn đang xem: A di da phat quan the am bo tat dai the chi bo tat guanyin…

Ngài vâng lời phụ thân khuyên bảo, phát trung khu cúng nhường nhịn Phật Bảo Tạng cùng đại chúng trọn trong bố tháng.

Quan Đại thần là Bảo Hải thấy vậy, bèn khuyến thỉnh rằng: “Thưa Điện hạ! vào sự tu phước tất cả hai thứ: một là tu phước hữu lậu nhì là tu phước vô lậu.

Song phước hữu lậu dầu bao gồm to tát ráng nào, thì khu vực cảm báo cũng chỉ làm việc trong cõi Nhơn Thiên hưởng phần khoái lạc cơ mà thôi: chớ không thoát khỏi luân hồi sinh tử.

Còn như phước vô lậu, thì chỗ hiệu quả ở ngoài tía cõi tứ dòng, kiếp kiếp đời đời kiếp kiếp tiêu diêu trường đoản cú tại.

Vậy xin Điện hạ yêu cầu vì tất cả chúng sinh mà cầu đặng “Nhứt Thiết Trí” mang công đức ấy hồi hướng đến đạo Vô Thượng ý trung nhân Đề, thì sự phước báu không lúc nào cùng tận, và lại đặng viên mãn loại tâm nguyện nữa.

*

Ni Ma thái tử nghe quan liêu Đại Thần khuyên nhủ nói rành rẽ như thế, tức khắc chấp tay thưa cùng với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức nạm Tôn! nay tôi xin mang công đức cúng nhường nhịn Phật và bọn chúng Tăng trong ba tháng, và phần đa hạnh tu tập của tôi đã từng làm, như là:

Ba nghiệp của thân

1- Không giáp hại bọn chúng sanh,

2- không trộm cắp của fan và

3- ko tà dâm

Bốn nghiệp của miệng.

1- ko nói hỗn xược

2- không nói thêu dệt

3- không nói nhì lưỡi

4- không nói độc dữ thô tục

 Và tía nghiệp của ý

1- không tham lây lan danh lợi cùng sắc dục

2- ko hờn giận ân oán cừu

3- Không say mê mê ám muội, cùng những món hạnh tu thanh tịnh của tôi, nhưng mà hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và mong đặng một nhân loại rất trang nghiêm rất đẹp đẽ, như cõi Phật đổi mới Xuất Nhứt Thiết Công Đức quan tiền Minh lịch sự Vương Như Lai, cơ mà Ngài đang thọ ký cho huynh trưởng tôi kia vậy.

*

Khi Đức Phật ấy thành đạo, trước nhất tôi ra khuyến thỉnh Ngài nói đầy đủ Pháp Tam thừa liễu nghĩa mà hóa độ bọn chúng sanh.

Trong khi đó, tôi cũng còn tu nhân tình Tát Đạo, thao tác làm việc Phật sự, dạy bảo mọi tín đồ và làm rất nhiều sự lợi ích cho những loài hữu tình, mà ước mau đặng trả mãn những món công hạnh sẽ thệ nguyện.

Đến chừng Phật đổi mới Xuất Nhứt Thiết Công Đức quang đãng Minh sang Vương Như Lai diệt độ rồi, thì tôi vẫn thành đạo, kế ngôi Phật truyền Chánh Pháp cơ mà hóa độ chúng sanh.

Xem thêm: Hubt: Trường Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội 2020 Chính Xác

Những sự trang nghiêm đẹp đẽ trong quốc độ tôi, cùng là thời kỳ khử độ và kiếp sơ trụ cố của Chánh Pháp tôi, gần như nguyện y như công việc ứng hóa của Đức biến đổi Xuất Nhứt Thiết Công Đức quang đãng Minh thanh lịch Vương Như Lai vậy”.

Phật Bảo Tạng nghe mấy lời của Ni Ma hoàng thái tử nguyện, ngay tức thì thọ cam kết rằng: “ Theo như lòng của ngươi mong mỏi thành tựu một quả đât rộng lớn trang nghiêm, thì mệnh chung vị lai, trải hằng hà sa kiếp, người sẽ tiến hành hoàn mãn các sự nguyện cầu ấy.

Vì người có lòng hy vọng cầu một nhân loại rất đẹp rất to lớn như thế, đề nghị ta đặt hiệu mang đến ngươi là “Đắc Đại Thế”, có nghĩa là Đại thay Chí bồ Tát.

Sau lúc Phật biến hóa Xuất Nhứt Thiết công Đức quang đãng Minh sang Vương Như Lai nhập niết bàn rồi, tín đồ bổ xứ có tác dụng Phật, hiệu là: Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai, tiếp nối ra đời nhưng mà hóa độ phần đông loài hàm thức”.

Ni Ma thái tử nghe Phật Bảo Tạng thọ cam kết rồi tức thì thưa rằng: “Bạch Đức gắng Tôn! giả dụ sự nguyện cầu của tôi trái đặng như lời Ngài thọ ký đó, tôi xin kính lễ Ngài với nhờ Ngài thế nào cho các quả đât đều vang cồn và trọng điểm hư không tồn tại rải xuống các thứ hoa thơm đẹp, lại có những Đức Phật sống các quả đât mười phương cũng hồ hết thọ ký kết cho tôi vì thế nữa”.

Ni Ma hoàng thái tử thưa rồi, vừa cúi lạy Phật, ngay tức khắc các thế giới mười phương, cả núi sông, cây cối, và những vật gồm hình chất, đầy đủ rung hễ ra thành tiếng vang rền mọi cả, còn thân hư không lại có các thứ bông khôn cùng thơm tho và xuất sắc đẹp rơi xuống như mưa.

Các Đức Phật làm việc mười phương đều ưng ý thọ ký rằng: “Tại cõi Tán đề lam, có bạn đệ tử của Phật Bảo Tạng Như Lai thương hiệu là Ni Ma, nhỏ thứ nhị của Vua Vô tránh Niệm, gồm phát vai trung phong cúng nhường nhịn Phật với đại bọn chúng trót bố tháng, rước công đức ấy mà hồi nhắm đến Đạo Vô Thượng người thương Đề với nguyện đặng sinh hoạt cõi thế giới trang nghiêm.

Vì vậy đề xuất trải qua hằng sa kiếp, bạn ấy sẽ xẻ xứ thành Phật, sau khi Đức đổi thay Xuất Nhứt Thiết Công Đức quan Minh lịch sự Vương Như Lai đang nhập Niết Bàn”

Ni Ma Thái Tử dựa vào Phật Bảo Tạng và những Đức Phật mười phương thọ ký rồi, lòng khôn xiết vui mừng, hằng chuyên tu tập công hạnh vô lậu mà mong cho mau thỏa mãn nhu cầu những điều chổ chính giữa nguyện.

Từ đó về sau, Ni Ma hoàng thái tử mạng thông thường rồi đầu bầu ra thân khác đời khác, kiếp nào cũng hằng duy trì bổn nguyện, cố chí tu hành, học tập đạo Đại Thừa, làm hạnh ý trung nhân Tát, mở sở hữu trí huệ cho cái đó sanh và làm đông đảo sự nhiễu ích, đặng dìu dắt những loài thoát khỏi sông mê mà bước lên đường giác.

*

Hiện nay, Ngài Đại cụ Chí (tức là Ni Ma Thái Tử) đương làm một vị Đẳng Giác tình nhân Tát, hầu gần Đức Phật A Di Đà ngơi nghỉ cõi rất Lạc, trợ đương Phật hóa, tiếp dẫn chúng sanh, chờ mang đến thời kỳ trái mãn công viên mới té xứ làm cho Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *