Bài Tập Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh

Với dạng bài xích dùng cấu trúc viết lại câu là dạng thắc mắc thường thấy trong những bài thi. Bạn chỉ việc nắm vững những công thức cấu trúc được liệt kê tiếp sau đây của 4Life English Center (lltb3d.com) là hoàn toàn tự tin để vậy chắc được điểm cao trong các bài thi sắp tới tới.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu trong tiếng anh

*
Cấu trúc viết lại câu thường xuyên gặp

1. Những cấu tạo viết lại câu trong giờ Anh thường xuyên gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển đổi câu trong giờ Anh có các từ, cụm từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued lớn study our lessons. = In spite of the noise, we continued to lớn study our lessons.

(Bất chấp ồn ào, chúng tôi vẫn thường xuyên học bài.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu tiếng Anh sử dụng các từ, các từ chỉ vì sao (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to work. = Because of the rain, we can’t go to work.

(Vì trời mưa, cửa hàng chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng cấu tạo so that cùng such that (quá … mang đến nổi mà) đi cùng với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants khổng lồ see it. = It is such a boring film that no one wants to see it. (Đó là một bộ phim truyền hình nhàm chán đến mức không có ai muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that với such that (quá .. đến mức) dùng thay thế với kết cấu too lớn (quá … tới mức không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him to wear.

(Đôi giày này quá nhỏ để anh ấy có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too to lớn (không thể) dùng sửa chữa với kết cấu enough

S + V + too + Adj. + khổng lồ V = not + Adj. + enough + to lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat lớn wear that dress. = Yuri is not thin enough lớn wear that dress.

(Yuri quá phệ để mặc loại váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong giờ Anh với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + to lớn V

Ví dụ: khổng lồ live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard to lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm thấy thật trở ngại khi sống một mình ở nông thôn.)

*
Những cấu trúc viết lại câu thường gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu điều kiện tương đương trong giờ đồng hồ Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không mang theo áo mưa nên bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi cần yếu đi ra bên ngoài vì tôi không có tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển thay đổi câu bao gồm thì hiện tại chấm dứt phủ định quý phái thì vượt khứ đơn (cấu trúc the last time, kết cấu when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi sẽ không gặp anh ấy kể từ khi tôi còn là một trong những sinh viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi sẽ không chạm chán Lucy kể từ khi cửa hàng chúng tôi rời trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu với thì hiện tại tại xong xuôi sang thì quá khứ đối kháng (dùng công ty ngữ giả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh and Hoai have been married for 3 years. (Minh và Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu ngơi nghỉ thì thừa khứ solo sang thì hiện tại xong tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny đã đùa guitar từ khi lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển thay đổi dùng kết cấu it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go trang chủ until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home. (Mãi cho đến lúc Hoa làm dứt mọi công việc, anh new về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu tiếng Anh với kết cấu it takes time (dành/tốn thời hạn làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + to V

Ví dụ: Benny walks to lớn school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes khổng lồ walk to school. (Benny mất 15 phút đi dạo đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu tạo viết lại câu đối chiếu trong tiếng Anh:

Chuyển thay đổi câu so sánh hơn thành so sánh nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không chỗ nào khác trên trái đất có thể đẹp hơn Việt Nam.)

Chuyển đổi câu so sánh bằng thành so sánh hơn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi không to bởi bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to nhiều hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu giờ Anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa bao giờ xem tập phim này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển cấu tạo started/began thanh lịch thì bây giờ hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began khổng lồ learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy đã học / vẫn học giờ đồng hồ Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao chúng ta không ra phía bên ngoài đi dạo?” cô gái nói. = cô nàng đề nghị ra phía bên ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy sống một chút! = Còn về câu hỏi nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to bed. = It‘s (high/about) time you went to bed.

(Đã tới lúc nhỏ đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu tạo Supposed to V

It’s one’s duty to vày something⇔ S + be + supposed to do something

Ví dụ: It’s your duty lớn protect me.

↔ You are supposed lớn protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu trúc would prefer với would rather

S + would prefer + sb + lớn V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not to lớn stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi hy vọng bạn không thức khuya. = Tôi thà rằng các bạn không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng cấu tạo prefer và would rather

S + prefer + doing st lớn doing st⇔ S + would rather + bởi vì st than bởi vì st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him. = I would rather stay at home than hang out with him.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Hình Ảnh Cỏ 3 Lá, 30 Hình Ảnh Cỏ Ba Lá May Mắn Đẹp, Giàu Ý Nghĩa

(Tôi thích trong nhà hơn để đi chơi với anh ấy. = Tôi thà ở trong nhà còn hơn đi chơi với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp chủ từ ở cả 2 câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + to infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us khổng lồ sleep.

(Bố tôi đã tắt TV để chúng tôi có thể ngủ. = cha tôi vẫn tắt TV để cửa hàng chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không đáng để bạn phải bực bội về điều này. = Không hữu dụng gì lúc bạn khó chịu về điều này.)

2. Một số cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: bởi vì you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn gồm biết về kết cấu ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to bởi sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed to dig the Panama cannel

(Chúng tôi đã cai quản để đào kênh Panama)

At no time + dạng hòn đảo ngữ: không lúc nào, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vì chưng I think she loves me

(Không lúc nào tôi cho rằng cô ấy yêu tôi)

3. Phương pháp viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

Để viết lại câu vào một thời hạn ngắn chúng ta cần sưu tập và làm cho càng những mẫu câu càng tốt. Kế tiếp đọc đi đọc lại nhằm thuộc lòng các kết cấu câu. Nên tuân theo 4 bước tiếp sau đây để đạt được tác dụng tốt nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu cho trước và nỗ lực hiểu vừa đủ ý của câu đó. Chăm chú đến đầy đủ từ khóa, S cùng V. Phân tích kết cấu được sử dụng ở câu gốc.Bước 2: lưu ý những từ mang lại trước. Đưa ra ý tưởng phát minh viết lại câu sử dụng cách khác, cấu tạo khác nhưng mà vẫn giữ lại được ý khái quát của câu mang đến trước.Bước 3: Viết câu mới. Chăm chú đến: nhà ngữ và đụng từ mới, thì của câu mới, chăm chú sự chuyển đổi của những cụm từ khớp ứng (như although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại và soát sổ lỗi

4. Một vài mẹo lúc làm bài tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

*
Một số mẹo khi làm bài bác tập viết lại câu trong giờ Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là một trong những bài tập giờ đồng hồ Anh thường xuyên thấy. Họ có một số trong những mẹo khi làm bài xích tập viết lại câu được nhiều người học tiếng Anh áp dụng như:

Dùng một kết cấu trong giờ đồng hồ Anh cố định nào đó tương đồng về nghĩa cùng với câu gốc.Chuyển tự thể thức chủ động sang thể thức bị động.Chuyển trường đoản cú thể thức trực tiếp lịch sự thể thức con gián tiếp.Về thì: buộc phải viết cùng thì với câu đã cho trong đề bài.Về ngữ pháp: câu viết lại nên tuân theo đúng ngữ pháp của cấu trúc tiếng Anh được sử dụng. Một số kết cấu cần để ý là: câu bị động, trằn thuật, hy vọng ứih và so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi kết thúc phải không chuyển đổi nghĩa đối với ban đầu.Ngoài ra còn phải chăm chú tới việc sử dụng các liên tự như before, after hay for, since…

5. Bài bác tập viết lại câu bao gồm đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used to lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from nam giới Dinh to lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the car is thought to lớn be abroad.It takes four hours khổng lồ drive from nam giới Dinh to Ha Noi.The rain was too heavy for you to lớn go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đó là tổng hợp những cấu trúc viết lại câu của 4Life English Center (lltb3d.com) hy vọng để giúp đỡ bạn gồm thêm được không ít kiến thức tốt và xẻ ích. Chúc các bạn đạt điểm cao trong những kỳ thi sắp đến tới!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *