Tác giả: Hart, Michael H Người dịch: Phong Đảo Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Văn Lang

*

Sách chọn ra 100 người có ảnh hưởng đến lịch sử thế giới trong số gần 10.000 nhân vật lịch sử được nhắc đến trong Bách khoa toàn thư. Ngoài những nhà chính trị, quân sự lừng danh, bạn đọc còn biết đến những nhân vật ảnh hưởng lớn về mặt tư tưởng cũng như tác động rõ rệt, làm thay đổi phương thức sinh hoạt của nhân loại. Thông qua cuốn sách này, bạn đọc có thể hình dung rõ sự phát triển của nền văn minh nhân loại như một dòng chảy liên tục của lịch sử thế giới được nối kết qua từng năm tháng, sự kiện… MỤC LỤC Lời Nhà xuất bản Muhammad (570-632) Isaac Newton (1642-1727) Jesus Christ (Năm thứ 6 trước Công nguyên – Năm thứ 30 sau Công nguyên) Thích Ca Mâu Ni (563-483 trước Công nguyên) Khổng Tử (551-479 trước Công nguyên) Saint Paul (4-64 sau Công nguyên) Thái Luân (Không rõ năm sinh và năm mất) Johann Gutenberg (1400-1468) Christopher Columbus (1451-1506) Albert Einstein (1879-1955) Louis Pasteur (1822-1895) Galileo Galilei (1564-1642) Aristotle (384-322 trước Công nguyên) Euclid (Khoảng 300 trước Công nguyên) Moses (thế kỷ 13 trước Công nguyên) Charles Darwin (1809-1882) Tần Thủy Hoàng (259-210 trước Công nguyên) Augustus Caesar (613-14 trước Công nguyên) Nicolaus Copernicus (1473-1546) Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) Đại đế Constantine (280-337) James Watt (1736-1819) Michael Faraday (1791-1867) James Clerk Maxwell (1831-1879) Martin Luther (1483-1646) George Washington (1732-1799) Kark Marx (1818-1883) Anh em Wilbur Wright (1867-1912) và Orville Wright (1871-1948) Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan, 1162-1227) Adam Smith (1723-1790) Edward De Vere (Tức William Shakespeare, 1550-1604) John Dalton (1766-1844) Đại đế Alexander (356-323 trước Công nguyên) Napoleon Bonaparte (1769-1821) Thomas Edison (1847-1931) Antony Van Leeuwenhoek (1632-1723) William T.G.Morton (1819-1868) Guglielmo Marconi (1874-1937) Adolf Hitler (1889-1945) Plato (427-434 trước Công nguyên) Oliver Cromwell (1599-1685) Alexander Graham Bell (1847-1922) Alexander Fleming (1881-1955) Locke (1632-1704) Ludwing Van Beethoven (1770-1827) Werner Heisenberg (1901-1976) Louis Daguerre (1787-1851) Simon Bolivar (1783-1830) René Descartes (1596-1650) Michelangelo (1475-1564) Pope Urban II (1042-1099) Umar Ibn Al-Khattab (586-644) Asoka (300-232 trước Công Nguyên) Saint Augustine (354-430) William Harvey (1578-1657) Ernest Rutherford (1871-1937) John Calvin (1509-1564) Gregor Mendel (1822-1884) Max Planck (1858-1947) Joseph Lister (1827-1912) Nikolaus August Otto (1832-1891) Francisco Pizarro (1475-1541) Hernando Cortes (1485-1547) Thomas Jefferson (1743-1826) Isabella I (1451-1504) Joseph Stalin (1879-1953) Julius Caesar (100-44) trước Công nguyên) William The Conqueror (1027-1087) Sigmund Freud (1856-1936) Edward Jenner (1749-1823) Wilhelm Conrad Rontgen (1845-1923) Johann Sebastian Bach (1685-1750) Lão Tử (Thế kỷ Thứ 4 trước Công nguyên) Voltaire (1694-1778) Johannes Kepler (1571-1630) Enrico Fermi (1901-1954) Leonhard Euler (1707-1783) Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Niccolò Machiavelli (1469-1527) Thomas Malthus (1760-1834) John F.Kennedy (1917-1963) Gregory Pincus (1903-1967) Mani (216-276) Lenin (1870-1924) Dương Kiên (541-604) Vasco Da Gama (1460-1524) Đại Đế Cyrus (590-529 trước Công nguyên) Đại đế Peter (1672-1725) Mao Trạch Đông (1893-1976) Francis Bacon (1561-1626) Henry Ford (1863-1947) Mạnh Tử (371-289 trước Công nguyên) Zoroaster (628-551) trước Công nguyên) Nữ Hoàng Elizabeth I (1533-1603) Mikhail Gorbachev (1931-) Menes (Khoảng 3100 trước Công nguyên) Charlemagne (742-814) Homer (thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên) Justiniani (483-565) Mahavira (khoảng 599-527 trước Công nguyên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *